Adatvédelmi tájékoztató-BOOM Vasépker

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. A tájékoztató célja

A Boom-Vasépker Kft (Bp. 1044. Váci út 102/4, a továbbiakban Társaság) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A Társaság elkötelezett ügyfelei és parnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt és más személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy kérésre azonnal töröl.

Név:                       Boom-Vasépker Kft.
Székhely:                Bp. 1044. Váci út 102/4
Cégjegyzékszám:    01-09-561227
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:               12167562-2-41
Telefonszám:          30/210-2675, 061-390-6001
E-mail:                   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap:                  www.epitoanyagos.hu
Ügyvezető (adatkezelő): Ricsovics Sándor

3. A kezelt személyes adatok köre

 3.1 Vásárlás és megrendelés

Név, telefon szám, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím

3.2. Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
- változatlansága igazolható (adatintegritás)
- jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 A Társaság az adatokat megfelelő intézkedéssel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmet nyújt.

 A Társaság az adatkezelés során megőrzi:
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
- rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3  Cookie-kat (sütiket) A társaság nem használ.

 3.4  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az alábbi adatok szükségesek:
- számlázási cím
- szállítási cím
- telefon szám
- e-mail cím

A számlák megőrzési ideje jogszerűen 10 év.

Érdektelenség esetén az adatokat a számítógépből 1 év után töröljük. Vevő kérésére az adatokat a teljesítés után azonnal töröljük.

Az adatokat - harmadik félnek - feldolgozás, vagy egyéb célból nem továbbítjuk.

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik lehetővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ - szabadságról (infotv)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 2017. évi LIII. Törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
- 2013. évi CCXXXVII. Törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási, -és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, azautomatizált döntéshozatal ténye, ideértve, a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célből, amelyből azokat gyüjtötték vagy más módon kezelték
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
- a személyes adatok gyüjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feledat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási tudományos és történelmi, kutatási célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett kérésére A Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül.

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén  az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak.

5.8 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon:  06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.naih.hu

6. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és azadatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elelngedhetetlenül szükséges.

7. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új úniós és hazai jogszabályok ás állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.

A módosításokat az Érintettekkel elsősorban a www.epitoanyagos.hu weblapontörténő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weblap használatával, ráutaló magatartásával / Ptk.6:4 § (2) / fogadja el.

 

Budapest, 2018. május 25.

Boom-Vasépker Kft.


 
Partnereink
betonlm cellplast charvat fibro geworks gutta gyöngykavics
horvath iko knauf-ins lb-knauf leier profix porotherm
rigips rockwool sakret schiedel silka solflex teglagyar
thermo tondach tyrolit tytan udvari ursa zalaitegla
velux wienerberger zalaitegla